top of page
Search

Celebrating 10 years of Xcel Bowl

Updated: Oct 5, 2023


On Sunday, September 24, 2023, Xcel Bowl celebrated its 10th anniversary with a celebration service followed by a free BBQ and free bowling sessions. The event was a way to thank the local community for their support over the past decade, and to showcase the many ways that Xcel Bowl gives back to the community.


The celebration service was hosted by Towy Community Church. The service featured music, prayer, and a message about the importance of community. It was also a time to reflect on the many ways that Xcel Bowl has made a positive impact on the community over the past 10 years.


After the service, everyone was invited to enjoy a free BBQ and free bowling sessions. The event was a great success, with over 500 people in attendance. It was a wonderful opportunity for people to come together and celebrate the Xcel Bowl community.


Xcel Bowl is also proud to be part of the Xcel Project which includes Xcel Furniture, CMA, and the Foodbank. These parts of the project all play an important role in the local community, and Xcel Bowl is grateful for the opportunity to support them.


As Xcel Bowl looks to the future, it is committed to continuing to be a positive force in the local community. Xcel Bowl is proud to be a place where people can come together to have fun, build relationships, and make memories.


Here is a video that explains more about what the project has done over the 10 years and how it helps the community.

Dyma fideo sy'n esbonio mwy am yr hyn mae'r prosiect wedi'i wneud dros y 10 mlynedd a sut mae'n helpu'r gymuned.


Ddydd Sul, Medi 24, 2023, dathlodd Xcel Bowl ei 10fed pen-blwydd gyda gwasanaeth dathlu ac yna barbeciw am ddim a sesiynau bowlio am ddim.Roedd y digwyddiad yn fodd i ddiolch i’r gymuned leol am eu cefnogaeth dros y ddegawd ddiwethaf, ac i arddangos y ffyrdd niferus y mae Xcel Bowl yn eu rhoi yn ôl i’r gymuned.


Cynhaliwyd y gwasanaeth dathlu gan Eglwys Gymunedol Tywi.Roedd y gwasanaeth yn cynnwys cerddoriaeth, gweddi, a neges am bwysigrwydd cymuned.Roedd hefyd yn amser i fyfyrio ar y ffyrdd niferus y mae Xcel Bowl wedi cael effaith gadarnhaol ar y gymuned dros y 10 mlynedd diwethaf.


Ar ôl y gwasanaeth, gwahoddwyd pawb i fwynhau barbeciw rhad ac am ddim a sesiynau bowlio am ddim.Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr, gyda dros 500 o bobl yn bresennol.Roedd yn gyfle gwych i bobl ddod at ei gilydd a dathlu cymuned Xcel Bowl.


Mae Xcel Bowl hefyd yn falch o fod yn rhan o Brosiect Xcel sy'n cynnwys Xcel Furniture, CMA, a'r Banc Bwyd.Mae’r rhannau hyn o’r prosiect i gyd yn chwarae rhan bwysig yn y gymuned leol, ac mae Xcel Bowl yn ddiolchgar am y cyfle i’w cefnogi.


Wrth i Xcel Bowl edrych i'r dyfodol, mae wedi ymrwymo i barhau i fod yn rym cadarnhaol yn y gymuned leol.Mae Xcel Bowl yn falch o fod yn fan lle gall pobl ddod at ei gilydd i gael hwyl, adeiladu perthnasoedd, a gwneud atgofion.


79 views0 comments

Comments


bottom of page